Familjejuridik

Hur vi kan
hjälpa dig

Juridik efter dödsfall kan av många anhöriga upplevas som besvärligt och tidskrävande. Vår långa erfarenhet av att förrätta bouppteckning och/eller arvskifte kan underlätta vid en av livets svåraste stunder.

Vi har specialiserat oss inom familjejuridik kring livsplanering och livets slut. Självklart hjälper vi gärna till även med andra familjejuridiska handlingar.

Arvskifte

I ett arvskifte talar man om vilka tillgångar och skulder som finns att fördela mellan dödsbodelägarna och eventuella testamentstagare. Finns det mer än en dödsbodelägare efter avliden person bör man upprätta ett arvskifte. För att kunna överföra fastighet, bostadsrätt, värdepapper etcetera måste ett arvskifte upprättas, om det finns fler än en arvtagare.

Till skillnad från en bouppteckning finns det ingen tidsgräns för när ett arvskifte måste upprättas. Då arvskifteshandlingar inte registreras på det sätt som bouppteckningar görs är det viktigt att arvskiftet sparas i händelse av tvist eller framtida arv gällande efterlevande.

Om det finns omyndiga arvtagare i dödsboet skall arvskiftet godkännas av Överförmyndarnämnden i den kommun som den omyndiga är skriven i.

Efter att arvskiftet godkänts av samtliga parter kan det verkställas och arvet således utbetalas/överföras.

Bouppteckning

Enligt svensk lag skall en bouppteckning upprättas när en person avlider. Detta gäller även barn som har tillgångar samt utländska medborgare som har tillgångar i Sverige.

En bouppteckning skall vara påbörjad inom tre månader från dödsfallet och inlämnad till Skatteverket för registrering inom fyra månader från dödsfallet.

Saknas det tillgångar i dödsboet kan man göra en dödsboanmälan hos socialförvaltningen i den kommun som den avlidne var skriven i. En dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning och är kostnadsfri. Det är dödsbodelägare som ansöker om att få göra en dödsboanmälan och det skall ske inom två månader från dödsfallet.

En bouppteckning skall bland annat omfatta dödsbodelägare och efterarvingar, testamente, tillgångar och skulder.

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket är den en form av id-handling som utvisar vem eller vilka som har rätt att teckna dödsboet.

Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 kom lagen om framtidsfullmakt. En framtidsfullmakt gör det möjligt för en person att i förtid bestämma vem som skall företräda denne när han eller hon inte längre kan ta hand om sina angelägenheter på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande.

En framtidsfullmakt får upprättas av alla som fyllt 18 år. Framtidsfullmakten skall vara skriftlig och undertecknas i närvaro av två vittnen. Fullmaktshavare får inte vara vittne.

Framtidsfullmakten träder i kraft när personen i fråga varaktigt på grund av sjukdom eller psykisk störning inte kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten omfattar. Det är fullmaktshavaren som bedömer när fullmakten skall träda i kraft.

Om man ångrar sin framtidfullmakt eller om fullmaktshavaren missköter uppdraget har man rätt att återkalla fullmakten. Om inget annat anges i framtidsfullmakten gäller densamma även efter dödsfall.

Testamente

Genom testamente kan man bestämma hur arvet skall fördelas. Testamente innebär en möjlighet att sätta de vanliga arvsreglerna åt sidan. Ett testamente kan även vara ett komplement till arvslagarna.

Är man gift och enbart har gemensamma barn ärver inte barnen förrän båda makarna gått bort. Den typ av testamente som kan vara bra att skriva i ett sådant här fall är ett testamente där barnen ärver allt med enskild egendom. Detta gäller oavsett om barnet är gift eller ogift vid arvstillfället.

Är man gift och har särkullbarn kan det vara bra att skriva testamente om man inte vill att de skall få ut hela sin arvslott vid den först avlidnes frånfälle. Man kan dock aldrig testamentera bort barnens laglott.

Är man gift utan barn eller ensamstående är det bra att skriva ett testamente om man vill att någon eller några speciella skall ärva.

Är man sambo måste man skriva ett testamente om man vill att sambon skall ärva.

När man upprättar testamente finns det vissa viktiga formkrav som skall uppfyllas, vilket gör det lämpligt att gå till sakkunnig för att få hjälp med detta.

Den som skrivit sin yttersta vilja i ett testamente är inte bunden vid detta. Man kan alltid skriva ett nytt testamente och på så sätt upphäva ett tidigare förordnande.

Ett testamente bör förvaras på ett betryggande sätt, gärna i vår dokumentbevakning.

Vi erbjuder förvaring i brandsäkert kassaskåp för upp till 10 dokument per person.

Vi hjälper dig med allt inom familjuridik

Vad är minnesrummet?

Minnesrummet ger dig möjligheten att hedra en bortgången person genom att tända ett ljus och skriva en hälsning. Minnesrummet kommer för alltid vara öppet och du kan när som helst återkomma för att skriva en ny hälsning. Anhöriga kan logga in på minnessidan med nyckeln ni tilldelats av begravningsbyrån.

Behöver du hjälp?

På annonskorrekturet ni får av oss kommer det att finnas en nyckel som kan användas för att logga in på minnessidan. Ni kan därefter administrera minnessidan och stänga av olika funktioner som till exempel Tänd ett ljus, om så önskas.

Om ni skulle ha problem med inloggning, vänligen kontakta oss så hjälper vi er. Om ni skulle tappa bort nyckeln så får ni helt enkelt en ny av oss. Vi har alltid möjlighet att göra ändringar på en minnessida, om en akut ändring önskas.

För att ändra/ta bort en bild gör du på följande sätt:

Logga in – Min sida – Gå till rummet du administrerar – Min sida.

Du kan där ändra eller ta bort bilder, samt göra andra ändringar om så önskas.

Det kan vara svårt att sammanfatta ett helt liv fullt av minnen i endast ett fåtal meningar. Vi har skrivit ett inlägg med några exempel på hur en sista hälsning kan se ut. Känn dig fri att välja ut en eller flera meningar som du tycker passar bäst in på er relation. Kom ihåg att du är välkommen tillbaka för att skriva ytterligare en hälsning precis när du vill, för alltid.